Ki volt Marie Steiner? (Wer war Marie Steiner? Zum 144. Geburtstag) Nyomtatás E-mail
2011. március 13.
Image
Marie von Sivers Novalis mellszobrával
Marie Steiner-von Sivers 144. születésnapjára

Ki volt Marie Steiner?

Karmikus életrajza

Rudolf Steiner individualitásának fényében

 

2011. március 14-én emlékezünk meg Marie Steiner születésének (12x12=) 144. évfordulójáról. Ebből az alkalomból szeretnék az ő karmikus életrajzáról és inkarnációiról beszélni. Annál is inkább, mivel Rudolf Steinerrel vagy Ita Wegmannal ellentétben Marie Steiner korábbi megtestesüléseiről még antropozófus körökben is meglehetősen kevés tény van a köztudatban, az ő inkarnációi egyáltalán nem közismertek (aminek különleges, az általa képviselt szellemi áramlat természetéből fakadó oka van), ezért most Marie Steiner karmikus életútjáról próbálok meg néhány dologra fényt deríteni. Hatalmas témáról lévén szó, hangsúlyozni szeretném, hogy egy előadás keretében ennek a karmikus életrajznak csak a vázlatát, a metszetét tudom adni, s mindössze néhány szempontot, néhány kulcsfontosságú mozzanatot vagy fontosabbnak vélt összefüggést tudok felvillantani ezzel kapcsolatban.

Az egyik legfontosabb forrásunk a magyarul A világtörténelem szellemi háttere címmel kiadott kötet, amely két Steiner-ciklust tartalmaz, és a kötetben másodikként szereplő, időrendben azonban korábbi előadássorozat, az úgynevezett Okkult történelem ciklus lesz a fő támpontunk (GA 126), melyet Rudolf Steiner száz évvel ezelőtt, az 1910-es esztendő karácsonyi időszakában tartott Stuttgartban, és noha ebben egyetlen egyszer sem hangzik el Marie Steiner (akkor még Marie von Sivers) neve, de Rudolf Steiner mégis ebben az Okkult történelem ciklusban kezdte el feltárni a későbbi Marie Steiner karmikus életútját: élettársának és legfőbb munkatársának korábbi inkarnációira vonatkozóan itt tett először utalásokat (először 1910. december 27-én, a karácsonyi szent éjszakákra eső János-napon, a János-evangélium írójának, a szeretett tanítványnak az ünnepén), ezeket az utalásokat - ugyancsak kimondatlanul, de - saját magának és legfontosabb tanítványának, Ita Wegmannak a karmikus életrajzához kapcsolva.

 

Kelta misztérium-iskolázás

Rudolf Steiner Marie Steiner legkorábbi ismert inkarnációira mindössze egyetlen egy mondattal utal, az említett Okkult történelem című ciklusának első előadásában, és ez a mondat így szól: „Ez a személyiség egy bizonyos kelta szellemi iskolázás útján jó előkészítést kapott korábbi megtestesüléseiben.” Rudolf Steiner itt Marie Steiner valószínűleg két korai, úgymond előkészítő jellegű inkarnációjára utal: feltehetően egy férfi és egy női megtestesülésről van szó, a kelta kultúrkörben, a kelta misztériumiskolák területén. Fontos, hogy Rudolf Steiner ezeknek az inkarnációknak az előkészítő jellegét hangsúlyozza, vagyis hogy ennek az individualitásnak a képességei és feladatai csak a későbbi megtestesülések során fognak majd megmutatkozni és kibontakozni. Ezzel kapcsolatban hangsúlyoznunk kell, hogy itt a hiberniai misztériumokról, magyarán az írországi kelta misztériumiskolákról és misztériumkultuszról van szó. Ezeknek a misztériumoknak a vezetői a druidák, azaz a kelták bölcs papjai, a hiberniai misztériumok beavatottai voltak, akik egyszerre képviselték a szellemi élet három fő területét: a tudományt, a vallást és (az általuk inspirált kelta énekmondók, a bárdok révén) a művészetet. A kelta misztériumok vezetői tehát egyesítették magukban a tudományos, a művészeti és a vallási elemet, vagyis egy személyben voltak tudósok, művészek és papok: mágusok és tanítók, orvosok és bírák, (s művészi szócsöveik közvetítésével, a bárdok tolmácsolásában) költők és dalnokok.

Ennek az individualitásnak az első két ismert inkarnációja tehát az északnyugati, hiberniai (kelta-ír) misztériumoknak a területére esett. Rudolf Steiner leírásaiból azonban tudjuk, hogy ezek a hiberniai misztériumok nem korlátozódtak a brit szigetek (a mai Nagy-Britannia és Írország) területére, hanem e kelta misztériumoknak úgynevezett kontinentális telepei voltak Európa más részein is (Elzásztól Burgenlandig). Rudolf Steiner elmondása szerint Enkidu halála után társa, Gilgames is ezeknek a hiberniai kelta misztériumoknak az egyik közép-európai telephelyén, konkrétan a mai Burgenland területén kereste a beavatást. Rudolf Steiner karmakutatásaiból tudjuk, hogy Gilgames és Enkidu volt Ita Wegman és Rudolf Steiner első közös inkarnációja. Azt mondhatjuk tehát, hogy Ita Wegman egy korábbi megtestesülésében (délkeletről jőve) ugyanazokon a kelta misztériumhelyeken kereste a beavatást, amellyel (északnyugat felől) Marie Steiner is kapcsolatban állt egy korábbi inkarnációjában. Vagyis a hiberniai misztériumok kontinentális telepei révén az antropozófiai élet e vezető személyiségei, Rudolf Steiner karmikus élettársai - ellentétes irányokból és áramlatokból érkezvén - már ebben a korai inkarnációjukban egyfajta szellemi érintkezésbe kerültek egymással.

A kelta elem tehát Marie Steiner karmikus életútján is kulcsfontosságú szerepet játszik: az inkarnációk sorában visszafelé haladva egész karmikus életrajzára érvényes, amit egyszer ő maga mondott Rudolf Steiner származásáról és születésének szellemi környezetéről: „A szláv elemben megmerítkezett németség, az eredeti kelta őserő hatókörében.”

Rudolf Steiner szellemi kutatása szerint a kelta népszellem (a kelták arkangyala), miután különösen jól teljesítette a kelta törzsekért végzett feladatát, nem lépett tovább, nem emelkedett feljebb az arché (korszellem) rangra, hanem áldozatot hozva visszamaradt az arkangyal fokon, és az ezoterikus kereszténység szellemi vezetőjeként és inspirátoraként tevékenykedett tovább. Marie Steiner individualitása tehát ezekben a korai, előkészítő jellegű inkarnációiban azzal a népcsoporttal került kapcsolatba, amelynek népszelleméből később az ezoterikus kereszténység szellemi vezetője lett. Individualitása így az előtte álló jövőbeni feladatok szempontjából megfelelő előkészítést kaphatott, hogy későbbi inkarnációiban az ezoterikus kereszténység korszerű áramlatával és az azt vezető személyiségekkel és hierarchikus lényekkel is szellemi kapcsolatba kerülhessen.

 

Korcsog Balázs

 

A Marie Steiner 140. születésnapjának előestéjén, 2007. március 13-án elhangzott előadás átdolgozott és bővített változatának első fejezete.

 

KI VOLT MARIE STEINER (Karmikus életrajza - Rudolf Steiner individualitásának fényében)

1. fejezet: Kelta misztérium-iskolázás

2. fejezet: Az orfikus misztérium-tanítvány

3. fejezet: Az alexandriai inkarnáció

4. fejezet: A középkori inkarnáció

5. fejezet: A Marie Steiner-inkarnáció

Utolsó frissítés ( 2017. március 06. )
 
< Előző   Következő >