NOVALIS / Főoldal
Léleknaptár
100 éve (1907-1913)
Támogatás
Keresés


Archívum
NOVALIS / Főoldal
Peter Selg gyászbeszéde Szergej Prokofjevért (1. rész) Nyomtatás E-mail
2014. szeptember 13.

ImagePeterSelg

SzergejO. Prokofjev életművéről

Emlékbeszéda dornachi Goetheanum Asztalosműhelyének nagytermében,

2014. július 29-én (1. rész)

 

KedvesBarátaim!

SzergejProkofjev kért fel arra, hogy ezen az ünnepségen áttekintést adjak az életművérőlés a műveiben megfogalmazott célkitűzésekről. E kívánságának ezzel a töredékesvázlattal próbálok meg eleget tenni.

RudolfSteiner [kései] Apokalipszis-ciklusában, három évtizeddel Szergej Prokofjevszületése előtt, 1924. szeptember 12-én, ugyanebben a teremben, ahol maösszegyűltünk, a következőket mondotta: „Ha az idők jeleit értő és értelmezni tudóemberekként korunk e három misztériumának: a Michael-misztériumnak, aKrisztus-misztériumnak és a Szórát-misztériumnak az értelmében rendezkedünk be életünkre, akkormegfelelő módon tudunk majd tevékenykedni azon a területen, amelyet karmánk jelöltki számunkra.” Mint ismeretes, Szergej Prokofjev nem lett a vallási megújulásmozgalmának [a Keresztény Közösségnek a] papja, ám tagja volt - és most is tagja - az Antropozófiai Társaság ezoterikus vezetőségének. Azezoterikus vezetőség tagjait Rudolf Steiner 1924 szeptemberében a papokkalegyütt hívta meg az Apokalipszis-ciklusra - ezeket az előadásokat nekik tartotta. SzergejProkofjev ilyen „értő ember” volt, aki képes volt felfogni és megérteni az idők jeleit”, s a három említett misztérium értelmében élte az életét. És mérhetetlenáldozatot hozott ezért.

 

Áldozatkészodaadás

Egyhéttel az imént idézett kijelentés előtt Rudolf Steiner szintén azAsztalosműhelyben (Schreinerei) hangsúlyozta: „Ismét el kell jönnie valaminekabból, ami hasonló a régi misztériumokban zajló munkához, s amit az emberáldozatkész és teljes odaadásának neveztek: amikor az ember teljesenfeloldódik a feladatában.” Szergej Prokofjev egész életében ebben aszellemben tevékenykedett az antropozófiáért, utolsó éveiben, több mint három esztendeigtartó súlyos betegsége alatt is. A „megismerés bátorságával és tüzével”, alkotómódon munkálkodott, s Rudolf Steiner szavainak értelmében egész lényével feloldódotta feladatában. Micsoda nagyszerű, sőt egész életművének betetőzésétjelentő műveket alkotott ebben az utolsó időszakban! Prokofjev úgy tudott kidolgozni antropozófiai témákat, ahogy azt Rudolf Steiner oly epedve várta a tanítványaitólés munkatársaitól.

 

Akrisztológiáról

2011-ben,betegségének első évében jelent meg Szergej Prokofjev jelentős műve az „Emberiségképviselőjének” [szobor]csoportjáról: Rudolf Steiner szoborcsoportja. Azemberiség és a Föld szellemi céljának megnyilatkozása. Még látom magamelőtt a könyv borítójának tervezetét odatámasztva Prokofjev betegágyának éjjeliszekrényére a bázeli klinikán, ahol megoperálták őt. Szergej Prokofjev nem csupán azt mutatta meg e művével, hogy Rudolf Steiner legfőbb feladataiközé tartozott, hogy lehozza a Földre Krisztus „valósághű képmását”, amelyet sajátÉn-lényének a Krisztus-lénnyel való intuitív összeköttetéséből eredően tudott megalkotni,hanem fontos szellemi felfedezéseket is elénk tárt e szoborcsoportról, többekközött „a vér éterizációjával” kapcsolatban, de amelyek „a gyógyító erők egyetemesforrását” és a Gonosznak az ember szívéért folytatott küzdelmét is érintik.

Egybeszélgetés során Szergej Prokofjev utalt rá, hogy a Goetheanumban csak ritkánkereste a közvetlen találkozást Rudolf Steiner műtermével és aKrisztus-szoborral, mivel az ott szerzett benyomások olyan erőteljesek, hogyakár heteken vagy hónapokon át hatással lennének rá. Ám szinte haláláig reménykedettbenne, hogy még egyszer össze tudja szedni az erejét, hogy felkeresse ezeket ahelyeket, ám ez végül már nem adatott meg neki. A Krisztus-fő Rudolf Steiner általkészített szobrát azonban a legvégén bevitette halottasszobájába.

Ezt2012-ben, betegségének második esztendejében azután az És a Föld Nappáválik. A feltámadás misztériumáról című, több mint hatszáz oldalas műkövette, amely számos új felismerést tartalmaz Krisztus feltámadásitestéről, az utolsó vacsora Nap-misztériumáról, a Grál-vér ezoterikusjelentőségéről, Lázár feltámasztásáról, a Gonosz küldetéséről a világban, és RudolfSteinernek a nátháni lélekkel való kapcsolatáról.

 

Akortörténések teljes tudatában

SzergejProkofjev azonban utolsó három évében - egyre gyengülő testi állapota ellenére - más, nem elsődlegesen krisztológiai témákon is intenzíventovább dolgozott. Előkészítette a Demetriusról és Közép- ésKelet-Európa szellemi feladatairól szóló korábbi műveinek újrakiadását, s alegmagasabb szinten képes volt átlátni a jelenlegi kortörténéseket. Geopolitikaiérzéke, ismeretei és érdeklődése mindenki számára elképesztő és megdöbbentő volt,aki azelőtt sohasem beszélt vele a politikáról. Még halála előtt néhány nappalis nem csak az ukrajnai folyamatokról beszélt részletesen, hanem az iraki, irániés palesztinai eseményekről is - s teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy az ő szellemi képességeivel egészenmás témákkal és feladatokkal is bátran foglalkozhatott volna ebben az életében,mint amit ő maga választott magának. Ő azonban Rudolf Steiner szellemtudománya mellettdöntött.

Közép-és Kelet-Európa szellemi feladataicímű könyvében, melyet betegsége alatt jelentős új elő- és utószóval látott el,a népszellemmel való igazi kapcsolat kialakításáról van szó, Közép-Európa ezzelösszefüggésben álló jövőjéről és a kelet-európai népekkel közös sorsáról a következőkultúrkorszak előkészítésében, amely úgy 1500 év múlva veszi majd kezdetét. Milyenmérhetetlenül nagy veszélyben vannak jelenleg e fejlődési folyamatok, s micsodajelentőségük van Szergej Prokofjev munkáinak, melyek Rudolf Steiner elsővilágháború alatti szellemi erőfeszítéseit is teljesen új megvilágításbahelyezik. Milyen fontosak voltak mindvégig Szergej Prokofjev számára a német népszellemmelvaló igazi kapcsolat kérdései - egy olyan népszellemmel és néplélekkel, amely egyjellegzetes, sajátos [ki- és be]légzési folyamat szerint működik, és csak bizonyosidőszakokban „inkarnálódik”, s ami különleges feladatokkal, de - „távollétének” időszakában - komoly veszélyekkel is együtt jár.

 

AMichael-misztérium

SzergejProkofjevnek élete utolsó időszakában végül sikerült befejeznie teljes egészébenúj, nagy könyvét a Michael-misztériumról, amelyhez voltaképpen egész életébenelőkészítő munkálatokat végzett. Rudolf Steiner egyetlen tanítványa ésmunkatársa sem dolgozta fel eddig ilyen mélyrehatóan és átfogóan aMichael-misztériumot, Michael lényének és működésének különféle aspektusait. Milyenmély kapcsolat fűzte őt e vezető Nap-arkangyal témájához, aki sokkal szorosabbösszeköttetésben áll az emberiségfejlődés céljával, mint a többi arkangyal - mivel ő Krisztus orcája, s az Ő erőit képviseli. RudolfSteiner ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy nekünk embereknek a jövőben megtanulnunk együttműködni Michaellel. Rudolf Steiner 1924. szeptember 28-ánelhangzott utolsó előadása egy Michaelről szóló beszéd volt, s a michaelitákhozszólt - és Szergej Prokofjev 2011.május 8-án, a Michaelről és a Michael-imaginációról tartott felejthetetlen előadására(amelyből e könyve született) éppen Ita Wegman arlesheimi klinikájáról érkezett,ahol nem sokkal azelőtt állapították meg súlyos megbetegedésének diagnózisát.

 

AzElső Osztály (Erste Klasse)

Ésvégül új könyve a [Szellemtudomány Szabad Főiskolájának] Első Osztályáról.Mindnyájan tudják, hogy Szergej Prokofjev 2009-ben tette közzé nagy tanulmányáta Michael-iskola Első Osztályáról és annak krisztológiai alapjairól - azt a könyvet, amely az emberi Én valódi dimenzióihozvezető utat járja be a 19 Klasse-órán keresztül, s hagyja egyrevilágosabban megmutatkozni, a „küszöb őrével” és más, mélyen ezoterikus témákkalkapcsolatos kutatási eredményekkel összefüggésben. Az utóbbi évekbenvilágszerte sokan megállapították, hogy ez a könyv nem csupán a SzellemtudománySzabad Főiskolájának egyedülálló kutatómunkáját tárja elénk, hanem évszázadokra bőségesanyagot ad a Klasse-munkához. Ám Szergej Prokofjev ennél is továbblépett. Egynap szellemi nézőpontból tárult fel előtte, hogy a Klasse-órák nem csupán azemberi tudatnak a „Krisztus-tudat” irányába történő átalakítását mutatják be, hanemaz Ötödik evangéliummal is teljesen konkrét kapcsolatban állnak. Az ElsőOsztály [a Klasse-anyag] mantrái az elmélyült meditáció során egyfajta tudatikulcsot adnak az Ötödik evangélium tartalmaihoz, s a Jézus- ésKrisztus-misztérium mélységeibe vezetnek.

AmitSzergej Prokofjev ezzel kapcsolatban képes volt kifejteni - a Klasse-órák mantráival 35 éven át mindennap végzett meditáció után, amely betegsége idején sem szakadt meg -, az még őt magát is megrendítette, és sokáig nem is voltbiztos benne, hogy az így feltárult összefüggéseket egyáltalán tovább szabad-eadni. „Csak szent félénkséggel és tisztelettel juthat az ember arra azelhatározásra, hogy ezekről a dolgokról beszéljen. Az emberen úgyszólván úrrá lesz az a tudat, hogy az emberi szemlélet legszentebb földjére lép, amikormegpróbálja szavakba önteni, ami lelki szemei előtt megnyilatkozik” - mondta Rudolf Steiner 1913. október 2-án, az Ötödikevangéliumról szóló második oslói előadásában. És Szergej Prokofjev is ugyaneztérezte, miközben e könyvén dolgozott. „Nem egyszerű körülmények közepette”született meg ez a mű, utalt rá a lehető legrövidebben az előszóban, s könyvét„az Általános Antropozófiai Szekció legelső lépésének” nevezte.

 

RudolfSteiner

Havalaki átélte, hogy Szergej Prokofjev - fogyatkozó testei erői ellenére - utolsó erőfeszítéseivel hogyan kínlódott meg e többmint négyszáz oldalas műért, akkor az embernek egész egyszerűen elakadt a szava, sőt még a lélegzete is. Amikor végül mindent befejezett, akkor nagymegkönnyebbülést érzett - s ezután még egy csodálatos tanulmányt diktált Rudolf Steiner karmikuséletútjáról az emberiség történetében, szellemi individualitásának útjáról akülönböző kultúrkorszakok évezredein át. Szergej Prokofjev szavaival: „Rudolf Steinersegítségére és támogatására ma nagyobb szükségünk van, mint valaha.”

AstridProkofjev segítségével, aki még egyszer felolvasta neki a szöveget annakátfésülésekor, Szergej Prokofjev a végsőkig ezzel foglalkozott, s végül be isfejezte azt. A Klasse-könyv [második részének] utolsó javításai - a fizikai világban végzett fizikai munkaként - kimondottan a nehezére estek, még úgy is, hogy titkárnője, Ute Fischer ebben szokás szerint a segítségére volt. A RudolfSteinerről szóló tanulmány viszont valódi örömet jelentett neki. „Mi mással is fejezhetnénkbe ebben az életben?” - mondta nekem mosolyogva, fizikailag teljesen elsorvadva, de sugárzó szemekkel. Ez volt Szergej Prokofjev életének és szellemi munkásságánakbetetőzése, „az ember teljes egybeolvadása a maga feladatával”.

(2.rész) (3. rész) (4. rész) (5. rész) (5+1: befejező rész)

Fordította: Korcsog Balázs

 

Abeszéd 2014. július 29-én hangzott el a dornachi Goetheanum Asztalosműhelyének(Schreinerei) nagytermében, Szergej O. Prokofjev halotti búcsúztatóján. Jelentősen kibővített és szerkesztett formában a DasGoetheanum tagoknak szóló hírlevelében jelent meg 2014. augusztus 29-én (Nachrichtenblatt - Anthroposophie weltweit, 2014/9.), 2-3. o.

Utolsó frissítés ( 2019. július 26. )
 
< Előző   Következő >