NOVALIS / Főoldal arrow Léleknaptár arrow SEELENKALENDER (Herbst-Winter) - LÉLEKNAPTÁR (ősz-tél)
SEELENKALENDER (Herbst-Winter) - LÉLEKNAPTÁR (ősz-tél) Nyomtatás E-mail
2008. március 12.

Michaeli-STIMMUNG

(29. September - 5. Oktober)

(26) (Z)

 

Natur, dein mütterliches Sein,

Ich trage es in meinem Willenswesen;

Und meines Willens Feuermacht,

Sie stählet meines Geistes Triebe,

Dass sie gebären Selbstgefühl,

Zu tragen mich in mir.

Michael-napi hangulat

(szeptember 29. - október 5.)

(26) (Z)

 

Természet, anyai létedet

Akarati lényemben hordozom;

És akaratom tüzének ereje

Megacélozza szellemi törekvésem,

Hogy olyan Én-érzést szüljön bennem,

Mellyel magamban hordozhatom önmagam.

HERBST

Zweite Oktober-Woche

(6-12. Oktober)

(27) (A)

 

In meines Wesens Tiefen dringen:

Erregt ein ahnungsvolles Sehnen,

Dass ich mich selbstbetrachtend finde,

Als Sommersonnengabe, die als Keim

In Herbstesstimmung wärmend lebt

Als meiner Seele Kräftetrieb.

ŐSZ

Október második hete

(október 6-12.)

(27) (A)

 

Egy sejtelmes vágy arra késztet,

Hogy lényem mélyére hatoljak:

Hogy Énemet szemlélve találjam meg önmagam,

Mely a nyári Nap adományaként úgy él,

Mint melengető csíra, hogy az őszi hangulatban is

Ösztönözze lelki erőimet.

Dritte Oktober-Woche

(13-19. Oktober)

(28) (B)

 

Ich kann im Innern neu belebt

Erfühlen eignen Wesens Weiten

Und krafterfüllt Gedankenstrahlen

Aus Seelensonnenmacht

Den Lebensrätseln lösend spenden,

Erfüllung manchem Wunsche leihen,

Dem Hoffnung schon die Schwingen lähmte.

Október harmadik hete

(október 13-19.)

(28) (B)

 

Bensőmben új életre kelve

Érzem saját lényem távlatait,

S lelkem ragyogó Nap-erőiből fakadó

Gondolataim sugarát erőteljesen

Az élet megfejtendő rejtélyeinek szentelem,

S néhány vágyam beteljesül

Szárnyaszegett reményeim közül.

Vierte Oktober-Woche

(20-26. Oktober)

(29) (C)

 

Sich selbst des Denkens Leuchten

Im Innern kraftvoll zu entfachen

Erlebtes sinnvoll deutend

Aus Weltengeistes Kräftequell,

Ist mir nun Sonnenerbe,

Ist Herbstesruhe und auch Winterhoffnung.

Október negyedik hete

(október 20-26.)

(29) (C)

 

Hogy gondolkodásom tüzes sugarát

Bensőmben erővel telve magam szítsam fel,

S a kozmikus szellem erejéből fakadó

Bölcsességgel értelmezzem élményeim:

Számomra ez a nyár öröksége,

Az ősz nyugalma és a tél reménysége.

Fünfte Oktober-Woche

(27. Oktober - 2. November)

(30) (D)

 

Es spriessen mir im Seelensonnenlicht

Des Denkens reife Früchte,

In Selbstbewusstseins Sicherheit

Verwandelt alles Fühlen sich.

Empfinden kann ich freudevoll

Des Herbstes Geisterwachen:

Der Winter wird in mir

Den Seelensommer wecken.

Október ötödik hete

(október 27. - november 2.)

(30) (D)

 

A lélek napfényében kifakadnak bennem

A gondolkodás hamvas rügyei;

Minden sejtésem az Én-tudat

Bizonyosságává változik.

Örömmel telve érzékelem

A szellem őszi ébredését:

A tél kelti majd fel bennem

A lélek nyarát.

Erste November-Woche

(3-9. November)

(31) (E)

 

Das Licht aus Geistestiefen,

Nach aussen strebt es sonnenhaft:

Es wird zur Lebenswillenskraft

Und leuchtet in der Sinne Dumpfheit,

Um Kräfte zu entbinden,

Die Schaffensmächte aus Seelentrieben

Im Menschenwerke reifen lassen.

November első hete

(november 3-9.)

(31) (E)

 

A szellem mélységeiből a fény

Sugárzó Napként tör kifelé:

Az élet akaraterejévé válik

S az érzékek tompaságában világít,

Hogy olyan erőket szabadítson fel, melyekkel

A lélek törekvései az ember műveiben

Kiforrott alkotóerővé válnak.

Zweite November-Woche

(10-16. November)

(32) (F)

 

Ich fühle fruchtend eigne Kraft

Sich stärkend mich der Welt verleihn;

Mein Eigenwesen fühl ich kraftend

Zur Klarheit sich zu wenden

Im Lebensschicksalsweben.

November második hete

(november 10-16.)

(32) (F)

 

Termékeny erőim növekedése

Átad engem a világnak, úgy érzem.

S új erőre kapva lényem

A fényesség felé fordul, érzem,

A sors hálójának szövevényében.

Dritte November-Woche

(17-23. November)

(33) (G)

 

So fühl ich erst die Welt,

Die ausser meiner Seele Miterleben

An sich nur frostig leeres Leben

Und ohne Macht sich offenbarend,

In Seelen sich von neuem schaffend,

In sich den Tod nur finden könnte.

November harmadik hete

(november 17-23.)

(33) (G)

 

Csak most érzem, hogy a világban,

Ha a lelkem nem élne együtt vele,

Az élet csak fagyos űr volna önmagában,

S ha a világ nem nyilatkozhatna meg

A lelkekben önmagát újrateremtve,

Önmagában csak a halálra lelhetne.

Vierte November-Woche

(24-30. November)

(34) (H)

 

Geheimnisvoll das Alt-Bewahrte

Mit neuerstandnem Eigensein

Im Innern sich belebend fühlen:

Es soll erweckend Weltenkräfte

In meines Lebens Aussenwerk ergiessen

Und werdend mich ins Dasein prägen.

November negyedik hete

(november 24-30.)

(34) (H)

 

Újonnan feltámadt Én-érzésemmel

Bennem titokzatos módon életre kel,

Amit oly régóta őrzök bensőmben: éltetőleg

Ez öntsön életem műveibe kozmikus erőket,

Melyekkel a világban külsőleg

Nyomot hagyok, ha létrejőnek.

Erste Dezember-Woche

(1-7. Dezember)

(35) (I)

 

Kann ich das Sein erkennen,

Dass es sich wiederfindet

Im Seelenschaffensdrange?

Ich fühle, dass mir Macht verlieh’n,

Das eigne Selbst dem Weltenselbst

Als Glied bescheiden einzuleben.

December első hete

(december 1-7.)

(35) (I)

 

Megismerhetem-e annyira a létet,

Hogy önmagát lássa viszont

Lelkem alkotó törekvésében?

Úgy érzem, elég erőt kaptam,

Hogy saját lényem szerényen

Vegyen részt a kozmosz életében.

Zweite Dezember-Woche

(8-14. Dezember)

(36) (K)

 

In meines Wesens Tiefen spricht

Zur Offenbarung drängend

Geheimnisvoll das Weltenwort:

Erfülle deiner Arbeit Ziele

Mit meinem Geisteslichte,

Zu opfern dich durch mich.

December második hete

(december 8-14.)

(36) (K)

 

Lelkem mélyéről előtörve

Így nyilatkozik meg

Titkon a kozmikus Ige:

Munkádnak céljait töltsd be

Szellemi fényemmel, hogy magad

Rajtam keresztül áldozd fel.

WINTER

Dritte Dezember-Woche

(15-21. Dezember)

(37) (L)

 

Zu tragen Geisteslicht in Weltenwinternacht

Erstrebet selig meines Herzens Trieb,

Dass leuchtend Seelenkeime

In Weltengründen wurzeln,

Und Gotteswort im Sinnesdunkel

Verklärend alles Sein durchtönt.

TÉL

December harmadik hete

(december 15-21.)

(37) (L)

 

Hogy a kozmikus téli éjszakába szellemi fényt vigyen,

Erre törekszik szentül a szívem,

Hogy a lélek csírái ragyogva

Gyökerezzenek a világalapba,

S az érzékek homályában az isteni Ige

Szellemi fényével mindent töltsön be.

WEIHE-NACHT-STIMMUNG

(22-28. Dezember)

(38) (M)

 

Ich fühle wie entzaubert

Das Geisteskind im Seelenschoss;

Es hat in Herzenshelligkeit

Gezeugt das heilige Weltenwort

Der Hoffnung Himmelsfrucht,

Die jubelnd wächst in Weltenfernen

Aus meines Wesens Gottesgrund.

KARÁCSONYI (SZENT ÉJI) HANGULAT

(december 22-28.)

(38) (M)

 

Mint aki varázslatból ébred, úgy érzem

Lelkem ölén a szellem-gyermeket,

Aki a szív fényességében

Fogant a kozmikus Igétől, ami szent:

A remény mennyei magzata Ő,

Ki a kozmikus távolba örvendezve nő

Lényem isteni mélységeiből.

Fünfte Dezember- und erste Januar-Woche

(29. Dezember - 4. Januar)

(39) (N)

 

An Geistesoffenbarung hingegeben

Gewinne ich des Weltenwesens Licht.

Gedankenkraft, sie wächst

Sich klärend mir mich selbst zu geben,

Und weckend löst sich mir

Aus Denkermacht das Selbstgefühl.

December ötödik és január első hete

(december 29. - január 4.)

(39) (N)

 

Átadván magam a szellemi megnyilatkozásnak,

Feltárul előttem a kozmosz napvilága.

Gondolkodó erőm tisztul s egyre nő,

Hogy önmagamnak adjon át engem,

S kibontakozván gondolati erőm

Ébredjen fel az Én-érzés bennem.

Zweite Januar-Woche

(5-11. Januar)

(40) (O)

 

Und bin ich in den Geistestiefen,

Erfüllt in meinen Seelengründen

Aus Herzens Liebewelten

Der Eigenheiten leerer Wahn

Sich mit des Weltenwortes Feuerkraft.

Január második hete

(január 5-11.)

(40) (O)

 

S amit lelkem mélyén,

Szellemi mélységeimben

Üres káprázatként a magaménak hittem,

Azt a szív világának szeretete tölti be:

Tüzes erejével a kozmikus Ige.

Dritte Januar-Woche

(12-18. Januar)

(41) (P)

 

Der Seele Schaffensmacht,

Sie strebet aus dem Herzensgrunde,

Im Menschenleben Götterkräfte

Zu rechtem Wirken zu entflammen,

Sich selber zu gestalten

In Menschenliebe und im Menschenwerke.

Január harmadik hete

(január 12-18.)

(41) (P)

 

A lélek alkotóerejének

A szív mélyéről fakadó törekvése,

Hogy az emberben isteni erőket keltve

Sarkallja őt az életben nemes cselekedetekre,

Hogy önmagát is formálva megjelenjen

Emberi művekben és ember-szeretetben.

Vierte Januar-Woche

(19-25. Januar)

(42) (Q)

 

Es ist in diesem Winterdunkel

Die Offenbarung eigner Kraft

Der Seele starker Trieb,

In Finsternisse sie zu lenken

Und ahnend vorzufühlen

Durch Herzenswärme Sinnesoffenbarung.

Január negyedik hete

(január 19-25.)

(42) (Q)

 

Ebben a téli homályban

A léleknek erős vágya

Saját erejének kinyilvánítása:

Hogy e sötétségben is vezessen,

S hogy szíve melegével, sejtelmesen,

Még érzékei előtt mindent megérezzen.

Fünfte Januar-Woche

(26. Januar - 1. Februar)

(43) (R)

 

In winterlichen Tiefen

Erwarmt des Geistes wahres Sein;

Es gibt dem Weltenscheine

Durch Herzenskräfte Daseinsmächte;

Der Weltenkälte trotzt erstarkend

Das Seelenfeuer im Menscheninnern.

Január ötödik hete

(január 26. - február 1.)

(43) (R)

 

Tél derekán

Csak a szellem melegít igazán:

Ő ad a kozmikus fénynek

A szív erői által létlehetőséget,

S a fagyos külvilággal dacolva

Az emberben a lélek tüzét szítja.

Erste Februar-Woche

(2-8. Februar)

(44) (S)

 

Ergreifend neue Sinnesreize

Erfüllet Seelenklarheit,

Eingedenk vollzogener Geistgeburt

Verwirrend sprossend Weltenwerden

Mit meines Denkens Schöpferwillen.

Február első hete

(február 2-8.)

(44) (S)

 

Emlékezvén a szellemi születésre

Gondolkodásom alkotóerejével

Az érzékek új ingereit fogom fel,

S a kuszán sarjadó világ fejlődése

Megtelik lelkem fényességével.

Zweite Februar-Woche

(9-15. Februar)

(45) (T)

 

Es festigt sich Gedankenmacht

Im Bunde mit der Geistgeburt,

Sie hellt der Sinne dumpfe Reize

Zur vollen Klarheit auf.

Wenn Seelenfülle

Sich mit dem Weltenwerden einen will,

Muss Sinnesoffenbarung

Des Denkens Licht empfangen.

Február második hete

(február 9-15.)

(45) (T)

 

A szellem megszületésének jegyében

Gondolati erőink működnek serényen,

S egyre világosabbá teszik

Az érzékek tompa ingereit.

Hogy a lélek gazdagságával egyesüljön

Az alakulófélben lévő kozmosz világa,

A gondolkodás fényétől kell megtermékenyüljön

Az érzékek megnyilatkozása.

Dritte Februar-Woche

(16-22. Februar)

(46) (U)

 

Die Welt, sie drohet zu betäuben

Der Seele eingeborene Kraft;

Nun trete du, Erinnerung,

Aus Geistestiefen leuchtend auf

Und stärke mir das Schauen,

Das nur durch Willenskräfte

Sich selbst erhalten kann.

Február harmadik hete

(február 16-22.)

(46) (U)

 

A világ zaja - ez a veszély fenyeget -

Elnyomja veleszületett lelki erőimet.

Merülj föl hát, emlékezet,

A szellem mélyéről fényesen,

Hogy látásom erősebb legyen,

Mely csak az akaraterő

Által megőrizhető.

Vierte Februar-Woche

(23. Februar - 1. März)

(47) (V)

 

Es will erstehen aus dem Weltenschosse,

Den Sinnenschein erquickend, Werdelust.

Sie finde meines Denkens Kraft

Gerüstet durch die Gotteskräfte,

Die kräftig mir im Innern leben.

Február negyedik hete

(február 23. - március 1.)

(47) (V)

 

A kozmosz öléből készülődő keletkezés vágya

Pezsdítően hat az érzékek látszatvilágára.

S e vágy találjon gondolkodási képességemre

Olyan isteni erőkkel felfegyverkezve,

Melyek erőteljesen működnek bennem.

Erste März-Woche

(2-8. März)

(48) (W)

 

Im Lichte, das aus Weltenhöhen

Der Seele machtvoll fliessen will,

Erscheine, lösend Seelenrätsel,

Des Weltendenkens Sicherheit,

Versammelnd seiner Strahlen Macht,

Im Menschenherzen Liebe weckend.

Március első hete

(március 2-8.)

(48) (W)

 

A fényben, mely a kozmikus magasságokból ered,

S teljes erejével be akarja tölteni lelkemet,

A kozmikus gondolkodás bizonyossága itt jelenjen meg,

Megfejtve a lelkem mélyén szunnyadó rejtélyeket,

S gyűjtse össze sugarainak erejét,

Így ébresztve fel szívem szeretetét.

Zweite März-Woche

(9-15. März)

(49) (X)

 

Ich fühle Kraft des Weltenseins:

So spricht Gedankenklarheit,

Gedenkend eignen Geistes Wachsen

In finstern Weltennächten,

Und neigt dem nahen Weltentage

Des Innern Hoffnungsstrahlen.

 

(Und neigt dem nahen Weltentage

Des Innern Hoffnungsstrahlen.)

Március második hete

(március 9-15.)

(49) (X)

 

A kozmikus lét erejét érzem:

Így szól a gondolat fényessége,

Emlékezvén saját szellemének növekedésére

A kozmikus éjszaka sötétjében,

S bensejének reménysugarait szórva szét,

Sürgeti a kozmikus hajnal közeledtét.

 

(S belülről fakadó reménysugarakkal

Köszönti a közelgő kozmikus nappalt.)

Dritte März-Woche

(16-22. März)

(50) (Y)

 

Es spricht zum Menschen-Ich,

Sich machtvoll offenbarend

Und seines Wesens Kräfte lösend,

Des Weltendaseins Werdelust:

In dich mein Leben tragend

Aus seinem Zauberbanne,

Erreiche ich mein wahres Ziel.

Március harmadik hete

(Március 16-22.)

(50) (Y)

 

A kozmikus létesülés vágya

Erejét most teljesen feltárja,

S lényét így kibontakoztatva

Az ember Énjének azt mondja:

Igazi célom akkor válik valóra,

Ha életemet beléd oltom,

S varázsköréből feloldom.

 

FRÜHLING-ERWARTUNG

Vierte März-Woche

(23-29. März)

(51)

 

Ins Innre des Menschenwesens

Ergiesst der Sinne Reichtum sich,

Es findet sich der Weltengeist

Im Spiegelbild des Menschenauges,

Das seine Kraft aus ihm

Sich neu erschaffen muss.

TAVASZVÁRÁS

Március negyedik hete

(március 23-29.)

(51)

 

Az érzéki világ bősége

Beleárad az ember bensőjébe.

Önmagát látja viszont a világszellem

Az emberi szem tükörképében,

Hogy látása tőle

Kapjon új erőre.

Fünfte März- und erste April-Woche

(30. März  - 6. April)

(52) (Z)

 

Wenn aus den Seelentiefen

Der Geist sich wendet zu dem Weltensein

Und Schönheit quillt aus Raumesweiten,

Dann zieht aus Himmelsfernen

Des Lebens Kraft in Menschenleiber

Und einet, machtvoll wirkend,

Des Geistes Wesen mit dem Menschensein.

Március ötödik és április első hete

(március 30. - április 6.)

(52) (Z)

 

Mikor a lélek mélységeiből

A kozmikus lét felé fordul a szellem,

És szépség fakad a messzeségekben,

Akkor a mennyei távolból

Az emberek testébe életerő hatol,

S eggyé forrasztja az emberlét

És a szellem lényegét.

  Aus dem Deutschen von

(Magyar nyelvre átültette)

Korcsog Balázs

 

(Michaeli 2007 - Ostern 2008)

(2007. Michael-nap - 2008. Húsvét)

Utolsó frissítés ( 2012. november 21. )
 
< Előző